EMTC  Észak-magyarországi trabant club
EMTC Észak-magyarországi trabant club
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Oldaltérkép
 
emtc
 

 

ALAPSZABÁLYA

 

Az Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesületnek

 

melyet a tagok a 2010.04.25.-én tartott   taggyűlésükön fogadtak el.

 

I.1. Az egyesület neve: Észak-Magyarországi Trabant Club Egyesület

      Rövidített neve: EMTC Egyesület

      A szervezet székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 55.

 

I.2. Az egyesület célja, tevékenysége: Összefogni a régió Trabant-Wartburg tulajdonosait, kedvelőit. Találkozók, túrák szervezése, lebonyolítása. Kölcsönös segítségnyújtás a tagoknak alkatrészek beszerzésében, javítási tanácsokban. Kapcsolattartás más hazai és külföldi Trabant klubokkal. 

 

I.3. Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés.

I.4. Az egyesület törvényes képviselője az elnök

I.5. Az egyesület irányításáról 5 fős ügyintéző és képviseleti szerv gondoskodik

 

I.6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

 

I.7. Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat.

 

I.8.  Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a fenti szolgáltatásokból. Az egyesület céljaival egyetértő és tevékenységében közreműködni kívánó, tagsági jogokkal nem rendelkező természetes és jogi személyek az elnökhöz intézett írásos kérelemben jelenthetik be igényüket, ezt követően számukra az egyesület tevékenységében való közreműködést és az együttműködés lehetőségét a szervezés során az egyesület biztosítja.

 

II. A tagok.

 

II.1. Az egyesület tagja lehet bárki, aki az alapszabályt elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja az egyesület céljainak megvalósításában, elveinek képviseletében.

 

II.2. A tag felvételéről az ügyintéző és képviseleti szerv a jelentkezéstől számított két héten belül dönt. A belépéshez belépési nyilatkozat és az ügyintéző és képviseleti szerv jóváhagyása szükséges.

 

II.3. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta az egyesület tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli tagságot a taggyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a taggyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.

 

II.4. Az egyesület tagja jogosult:

-          arra, hogy az egyesület szerveibe válasszon és választható legyen,

-          az egyesület céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,

-          az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

 

II. 5. Az egyesület tagja köteles:

-          az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartani,

-          a taggyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.

 

II.6.  Tag tagi jogainak gyakorlását nem ruházhatja át.

 

 II.7. Bármely tag az általa törvénysértőnek vélt határozatokat a tudomására jutásától számítva 30 napon belül megtámadhatja a bíróságon.

 

II.8. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag halálával vagy kizárásával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti az elnöknek, aki törli őt a tagok sorából. A tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását az egyesület kilépésnek minősíti és az elnök írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az elnök a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából. A tagdíj évi összege 601 Ft. Az éves tagdíj befizetésének határideje az adott év március 31.-e.

Ha valamelyik tag az egyesület tevékenységét veszélyezteti, az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, a tagok legalább 1/3-a kezdeményezheti a tag kizárását az egyesületből. A kizárásról ügyintéző és képviseleti szerv egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. Az érintett tagot erről az elnök írásban értesíti. Amennyiben az érintett tag a döntéssel nem ért egyet, az elnök köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli taggyűlést, mely jogosult és köteles dönteni a tag jogorvoslati kérelméről. A döntést egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg a taggyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett taggal. A tag a kizárásról hozott határozatot a bíróság előtt, annak bizonyításával, hogy az törvénysértő volt, 30 napon belül keresettel megtámadhatja.

 

III. A taggyűlés

 

III.1. Az egyesület legfőbb szerve. Az egyesület tagjai évente legalább egyszer taggyűlést tartanak. A taggyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve, ha a tagok legalább egyharmada ok és cél megjelölésével azt kéri.  Összehívásáról az elnök gondoskodik. A taggyűlés ülései nyilvánosak. Az elnök a taggyűlésre szóló meghívót, a napirendi pontok megjelölésével, 15 napos időközzel küldi meg a tagoknak. A jogi személy tagot a taggyűlésen a vonatkozó jogszabályok szerint, vagy külön, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással más képviseli. 

 

III.2. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50% plusz 1 fővel jelen vannak. A taggyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén a taggyűlést egy hónapon belül újra össze kell hívni. A taggyűlésen hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, melyekről az elnök nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a szavazati arányokat. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a határozatot külön is közölni kell. A taggyűlés döntéseiről szóló nyilvántartás, továbbá az egyesület működésének főbb adatai, szolgáltatásai, az éves beszámoló és a működés során keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, az azokba való betekintést az egyesület székhelyén, az elnökkel egyeztetett időpontban lehetővé kell tenni. A teljes nyilvánosság biztosítása érdekében az egyesület a működési feltételeinek, szolgáltatásai megismerésének információit tartalmazó alapszabályt, a taggyűlés és az elnök döntéseit az egyesület honlapján 15 napon belül, valamint az éves beszámolót a tárgyévet követő év május 30-ig közzéteszi.

 

III.3. A taggyűlés kizárólagos hatáskörrel

-  megállapítja és minősített kétharmados többséggel módosítja az alapszabályt,

-  minősített kétharmados többséggel, nyílt szavazással elfogadja az éves beszámolót legkésőbb minden év május 30-ig,

-   értékeli az egyesület éves tevékenységét,

-   3 évi időtartamra megválasztja az egyesület elnökét és az ügyintéző és képviseleti szerv tagjait, akiket ezen tevékenységükért tiszteletdíj nem illet meg

-   megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit,

-    dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, úgyszintén a feloszlás kimondásáról,

-    elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelölést

-    Eljár a  kizárásról hozott döntés elleni jogorvoslat kérdésében.

 

IV. Az elnök

 

IV.1. Az egyesület vezetője, aki az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra köteles tekintettel lenni:

- nem lehet az egyesület elnöke az a személy, aki:

a) nem az egyesület teljes jogú tagja, vagy

b) bármilyen  megkötendő jogügyletben illetve anyagilag  érdekelt.

 

IV.2. Az elnököt a taggyűlés választja három évre. Feladata a taggyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása, a taggyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv összehívása. Az elnök az általa hozott döntésekről, határozatokról az egyesület honlapján értesíti a tagokat.

 

 

V. Az ügyintéző és képviseleti szerv

 

V.1. Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjai, mint vezető tisztségviselők az elnökkel azonos összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni.

 

V.2. Az ügyintéző és képviseleti szerv öt tagból áll, kiket a taggyűlés választ három évre. Feladata az egyesület irányítása, valamint döntés a tagfelvétellel és kizárással kapcsolatban és minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály ezen szerv feladatkörébe helyez át. Az ügyintéző és képviseleti szerv legalább évente egyszer tart ülést, de a szerv bármely tagja kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. Az ügyintéző és képviseleti szerv ülésére szóló meghívót az elnök küldi meg. Az ülések nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. Az ügyintéző és képviseleti szerv határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a +1fő jelen van, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. Az üléseken az elnöknek nem lehet döntő szavazata. Az ügyintéző és képviseleti szerv döntéseiről készült nyilvántartás a taggyűlési döntések nyilvántartásával egyező módon nyilvános. Az ügyintéző és képviseleti szerv személyeket érintő döntéseit azokkal írásban közli. Ezen túl a döntések és határozatok az Egyesület honlapján is hozzáférhetők és nyilvánosak.

 

 

 VI. Az egyesület gazdálkodása

 

VI.1. Az egyesület vagyonával való rendelkezés a taggyűlés hatásköre. A vagyon a befizetett tagdíjakból, az elnyert támogatásokból, adományokból áll. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

VI.2. Az egyesület a bevételekből elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja jelen alapszabályban írt tevékenységek ellátására. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

VI.3. A gazdálkodás során a taggyűlés 50.000 Ft feletti összeghatárt meghaladó kiadásairól, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait minősített kétharmados többséggel, nyílt szavazással hozza. Az éves mérleget az elnök készíti el és terjeszti a taggyűlés elé.

 

VI.4. Az elnök a taggyűlésen számol be éves munkájáról.

 

VI.5. A szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár.

 

VII. Az egyesület képviselete

Az egyesületet a hatóságok, bíróság előtt vagy harmadik személyekkel szemben az elnök vagy az általa meghatalmazott ügyintéző és képviseleti szerv tagja képviseli, banki aláíró az elnök, illetve az általa kijelölt másik ügyintéző és képviseleti szerv tag együttesen.

 

 

Ezt az alapszabályt ezen a taggyűlésen jelenlevő tagok fogadták el Kazincbarcikán 2010.04.-25.-én.

 

 

                                                                                  ………………………….

                                                                                                 elnök

 

 

 
emtc
Indulás: 2009-12-21
 
Partnerek
 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK